Cara Buat Essay BI Yang Menarik Minat Pemeriksa

Cara Buat Essay BI | Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelawat laman saya. Arikel kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang cara membuat essay Bahasa Inggeris yang menarik minat pemeriksa.

Sebagai seorang pelajar, pastinya kita seringkali dikehendaki untuk menulis essay Bahasa Inggeris sebagai tugas di sekolah atau universiti. Oleh itu, artikel ini akan memberikan anda tips dan panduan yang berguna untuk menjadikan essay yang anda hasilkan lebih menarik dan memikat pemeriksa.


Apa itu Essay

Essay merupakan salah satu jenis penulisan akademik yang biasanya diberikan sebagai tugas di sekolah atau universiti. Ia memberi peluang kepada penulis untuk menyampaikan idea-idea mereka dan mengemukakan pendapat serta argumentasi yang kukuh berdasarkan fakta dan bukti yang diberikan.

Mengapa penting untuk menulis essay yang baik? Essay yang baik akan memastikan bahawa penulis dapat menyampaikan idea-idea mereka secara jelas dan teratur, serta memberikan maklumat yang relevan kepada pembaca. Selain itu, essay yang baik juga dapat membantu penulis untuk meningkatkan kemahiran menulis mereka.

Tujuan penulisan essay Bahasa Inggeris ialah untuk memperkukuhkan kemahiran bahasa Inggeris penulis dan mengasah kemampuan berfikir kritis mereka. Dalam menulis essay, penulis perlu melakukan penyelidikan, mengumpul data dan fakta serta membentuk argumen yang kuat.

Oleh itu, sangat penting bagi penulis untuk memahami dan menguasai teknik-teknik penulisan essay yang baik. Dalam bahagian seterusnya, kita akan membincangkan langkah-langkah penulisan essay Bahasa Inggeris yang menarik.

Cara Buat Essay BI yang Menarik

Setiap pelajar pasti pernah menulis essay Bahasa Inggeris sebagai tugas di sekolah atau universiti. Walaupun begitu, tidak semua orang mahir dalam menulis essay yang menarik perhatian pemeriksa. Oleh itu, dalam bahagian ini, saya akan memberikan panduan yang lebih terperinci tentang langkah-langkah dan cara buat essay BI yang menarik.

Langkah 1: Membaca dan memahami soalan dengan teliti

Pertama sekali, langkah pertama dalam membuat essay Bahasa Inggeris yang menarik adalah dengan membaca dan memahami soalan dengan teliti. Ini adalah langkah yang paling penting sebelum memulakan penulisan essay. Sebelum anda memulakan penulisan, pastikan anda telah membaca soalan dengan teliti dan memahami apa yang diminta oleh pemeriksa.

Untuk membaca soalan dengan teliti, pastikan anda membaca soalan beberapa kali dan cuba memahami makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, cuba tulis kata kunci dari soalan tersebut dan fahami definisi setiap kata kunci. Ini akan membantu anda untuk memahami soalan dengan lebih jelas dan membuat anda lebih yakin dalam menjawab soalan.

Selain itu, pastikan anda fahami jenis essay yang diminta. Adakah ia essay naratif, deskriptif, argumentatif atau persuasif? Setiap jenis essay mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan memerlukan kaedah penulisan yang berbeza. Oleh itu, pastikan anda memahami jenis essay yang diminta agar dapat menulis essay dengan tepat dan betul.

Seterusnya, pastikan anda memahami batasan masa yang diberikan untuk menjawab soalan. Jangan membuang masa terlalu lama dalam membaca soalan dan membina mind map. Kita perlu memberikan masa yang cukup untuk penulisan dan menyemak kembali essay kita.

Last but not least, baca soalan dengan teliti untuk menentukan kata kunci dalam soalan. Ini akan membantu anda untuk memahami apa yang diminta oleh pemeriksa dan memfokuskan penulisan anda pada topik yang berkaitan dengan soalan. Dengan memahami soalan dengan teliti, anda akan dapat menulis essay yang berkesan dan menjawab soalan dengan tepat.

Untuk mengesahkan pemahaman anda terhadap soalan, anda boleh menulis semula soalan dengan menggunakan perkataan sendiri. Ini membantu anda untuk memahami dengan lebih baik apa yang diminta oleh soalan dan juga memperjelaskan apa yang perlu dibuat.

Langkah 2: Membuat mind map atau kerangka karangan

Untuk memastikan essay Bahasa Inggeris yang anda hasilkan mempunyai struktur yang baik, membuat mind map atau kerangka karangan adalah sangat penting. Mind map merupakan satu kaedah yang boleh membantu anda menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan topik yang diberikan. Anda boleh menggunakan gambar atau rajah untuk memaparkan ide-ide tersebut secara visual.

Seterusnya, kerangka karangan pula membantu anda merancang essay anda dengan lebih terperinci. Anda boleh membuat kerangka karangan yang mengandungi tajuk-tajuk besar dan butir-butir yang berkaitan dengan topik tersebut. Ini akan membantu anda menjalin perenggan dengan lebih padu dan logik.

Sebelum anda memulakan mind map atau kerangka karangan, pastikan anda membaca soalan dengan teliti. Ini akan membantu anda menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan topik tersebut. Setelah itu, mulakan dengan menulis tajuk besar di tengah-tengah kertas dan meneruskan dengan menulis ide-ide yang berkaitan di sekeliling tajuk tersebut.

Untuk membuat kerangka karangan, anda boleh menggunakan format yang berbeza seperti format bertitik atau format berangka. Setelah anda menulis tajuk besar dan butir-butir yang berkaitan, anda boleh mula menjalin perenggan dengan mengambil butir-butir yang berkaitan dari setiap tajuk.

Dalam membuat mind map atau kerangka karangan, pastikan anda tidak terlalu membebankan minda dengan terlalu banyak butir-butir. Selepas membuat mind map atau kerangka karangan, pastikan anda merujuk semula kepadanya semasa menulis essay. Ini akan membantu anda mengekalkan fokus pada topik yang diberikan dan membuat essay anda lebih berstruktur dan mudah difahami.

Menggunakan mind map atau kerangka karangan adalah satu kaedah yang sangat berkesan untuk membantu anda menghasilkan essay Bahasa Inggeris yang lebih terperinci dan berstruktur. Dengan cara membuat mind map atau kerangka karangan, anda boleh menghasilkan idea-idea yang berkaitan dengan topik dengan lebih mudah dan buat essay BI anda lebih menarik dan memikat pemeriksa.


Langkah 3: Menulis pengenalan yang menarik perhatian pembaca

Dalam menulis sebuah essay Bahasa Inggeris, pengenalan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Pengenalan yang menarik perhatian pembaca akan memberikan kesan positif pada pemeriksa dan meningkatkan minat untuk terus membaca karangan anda. Oleh itu, terdapat beberapa tips dan strategi yang boleh digunakan untuk menulis pengenalan yang menarik dan memukau pembaca.

Pertama-tama, gunakan kata-kata yang padat dan ringkas untuk memperkenalkan topik anda. Pastikan bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai dengan pembaca yang dituju. Anda juga boleh menggunakan ayat pendahuluan yang menarik seperti pertanyaan, pernyataan mengejutkan, atau fakta menarik untuk menarik perhatian pembaca.

Selain itu, anda juga boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik anda dalam pengenalan. Contoh yang relevan dan menarik dapat memberikan gambaran jelas tentang topik dan membuat pembaca terus membaca karangan anda. Pastikan contoh yang digunakan sesuai dengan topik dan tidak mengelirukan pembaca.

Selain itu, jangan lupa untuk menjelaskan tujuan penulisan essay anda dalam pengenalan. Tujuan penulisan yang jelas dan terperinci dapat memberikan pengarah yang jelas kepada pembaca tentang apa yang akan dibahas dalam karangan anda.

Terakhir, pastikan pengenalan yang anda tulis tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Pengenalan yang terlalu panjang akan membuat pembaca bosan dan kehilangan minat, manakala pengenalan yang terlalu pendek tidak memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang dibahas. Oleh itu, pastikan pengenalan yang anda tulis cukup padat dan menarik perhatian pembaca.

Dengan mengikuti beberapa tips dan strategi di atas, anda dapat menulis pengenalan yang menarik perhatian pembaca dalam essay Bahasa Inggeris anda. Ingatlah untuk menggunakan bahasa yang mudah difahami dan contoh yang relevan, serta menjelaskan tujuan penulisan anda dengan jelas dan terperinci.

Langkah 4: Menjalin perenggan secara padu dan logik

Sekiranya anda sudah memahami soalan yang diberikan dan membuat kerangka karangan, tiba masanya untuk menjalin perenggan anda dengan padu dan logik. Ini sangat penting kerana ia akan memastikan isi kandungan karangan anda mudah difahami oleh pembaca.

Untuk memastikan perenggan anda padu, pastikan setiap ayat dalam perenggan tersebut berkaitan antara satu sama lain. Anda boleh menggunakan ayat peralihan seperti “selain itu”, “sama ada”, dan “oleh itu” untuk membantu memperjelas hubungan antara ayat-ayat tersebut.

Selain itu, pastikan bahasa yang digunakan mudah difahami dan mengalir dengan lancar. Ini akan memastikan pembaca tidak merasa tertekan ketika membaca karangan anda. Jangan gunakan frasa yang rumit atau terlalu banyak terminologi yang sukar difahami.

Selain itu, pastikan perenggan anda mempunyai pengenalan, perkembangan, dan kesimpulan yang jelas. Pengenalan harus memberi gambaran tentang topik yang akan dibincangkan, perkembangan harus memperjelas dan mengembangkan idea-idea yang diperkenalkan dalam pengenalan, dan kesimpulan harus memberi ringkasan dan membuat penegasan tentang idea-idea utama yang telah dibincangkan dalam karangan.

Jangan lupa untuk membaca semula perenggan anda dan memastikan bahawa ia mudah difahami dan logik. Anda boleh meminta pendapat rakan sekelas atau guru untuk membantu anda meningkatkan kualiti karangan anda.

Secara keseluruhannya, menjalin perenggan secara padu dan logik adalah kunci untuk menghasilkan karangan yang berkualiti dan mudah difahami oleh pembaca. Pastikan bahasa yang digunakan mudah difahami, gunakan ayat peralihan untuk membantu menyambungkan ayat-ayat dalam perenggan, dan pastikan karangan anda mempunyai pengenalan, perkembangan, dan kesimpulan yang jelas.

Langkah 5: Memberi contoh yang berkaitan

Sebagai penulis essay yang baik, anda perlu memahami bahawa memberikan contoh adalah sangat penting kerana ia dapat membantu memperjelas dan mempertegas idea yang anda ingin sampaikan kepada pembaca.

Untuk memberikan contoh yang berkaitan, anda perlu memilih contoh yang tepat dan relevan dengan topik yang sedang dibincangkan. Pastikan contoh yang diberikan dapat menunjukkan dengan jelas idea atau pendapat yang anda ingin sampaikan. Selain itu, anda juga perlu menyusun contoh-contoh tersebut secara teratur dalam bentuk ayat atau paragraf yang mudah difahami oleh pembaca.

Contoh yang diberikan hendaklah berkaitan dengan topik essay yang anda tulis. Sebagai contoh, jika anda menulis tentang pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia, contoh yang diberikan hendaklah berkaitan dengan topik tersebut. Contohnya, anda boleh memberikan contoh mengenai bagaimana teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar dan bersosial. Anda juga boleh memberikan contoh mengenai penyelesaian masalah yang dicipta oleh teknologi.

Selain itu, pastikan bahawa contoh yang diberikan adalah mudah difahami dan relevan dengan pembaca. Anda boleh menggunakan contoh yang berlaku dalam kehidupan seharian atau contoh-contoh yang pernah berlaku dalam sejarah. Dalam memberikan contoh, pastikan bahawa contoh tersebut dapat menyokong idea atau pendapat yang ingin anda sampaikan dalam essay.

Kesimpulannya, memberikan contoh yang berkaitan dalam essay Bahasa Inggeris adalah sangat penting bagi mempertegas idea dan pendapat yang ingin disampaikan. Pastikan contoh yang diberikan adalah tepat dan relevan dengan topik yang sedang dibincangkan serta mudah difahami oleh pembaca. Dengan memberikan contoh yang berkaitan, anda boleh meningkatkan kualiti essay yang anda hasilkan dan menjadikan pembaca lebih memahami topik yang anda bincangkan.

Langkah 6: Menulis kesimpulan yang kukuh dan padat

Apabila sampai pada bahagian menulis kesimpulan dalam penulisan essay Bahasa Inggeris, pastikan bahagian ini dapat memberikan kesimpulan yang kukuh dan padat tentang topik yang dibincangkan. Kesimpulan merupakan bahagian yang penting dalam essay, di mana ia memberikan kesimpulan tentang semua perkara yang dibincangkan di dalam karangan.

Untuk menulis kesimpulan yang kukuh dan padat, pastikan bahagian ini memberikan rangkuman yang jelas tentang tema atau idea yang dibincangkan dalam essay tersebut. Kesimpulan yang baik perlu dapat memberikan jawapan atau penyelesaian kepada soalan yang diajukan di dalam pengenalan.

Selain itu, pastikan bahagian kesimpulan ini tidak memberikan idea atau fakta baru yang belum dibincangkan di dalam bahagian isi kandungan. Ia perlu membincangkan perkara-perkara penting yang disorotkan dalam bahagian isi kandungan dan memberikan pandangan secara keseluruhan tentang topik yang dibincangkan.

Di samping itu, gunakan perkataan peralihan seperti “secara kesimpulannya” atau “oleh itu” untuk memberikan kesan yang lebih halus dan padat kepada kesimpulan tersebut. Pastikan juga bahagian kesimpulan ini memberikan kesan yang kukuh dan meninggalkan kesan yang positif kepada pembaca.

Ringkasnya, untuk menulis kesimpulan yang kukuh dan padat dalam penulisan essay Bahasa Inggeris, pastikan bahagian ini memberikan rangkuman yang jelas tentang tema atau idea yang dibincangkan dalam essay tersebut. Pastikan ia tidak memberikan idea baru dan gunakan perkataan peralihan untuk memberikan kesan yang lebih padat kepada kesimpulan tersebut. Terus berlatih dan praktis menulis untuk meningkatkan kemahiran menulis anda.

Tips Tambahan Untuk Menarik Minat Pemeriksa

Setelah kita ketahui semua langkah dan cara buat essay BI yang menarik, masih terdapat beberapa tips tambahan yang dapat membantu kita untuk menarik minat pemeriksa. Antara tips tersebut ialah menghasilkan ayat pendahuluan yang berkesan, membuat tajuk yang menarik, menggunakan ayat yang mudah difahami, dan menggunakan ayat yang bervariasi. Mari saya jelaskan dengan lebih lanjut.

Menggunakan ayat pendahuluan yang berkesan

Bagaimana kita boleh menarik perhatian pemeriksa pada ayat pendahuluan dalam essay Bahasa Inggeris yang kita tulis? Ayat pendahuluan memainkan peranan penting dalam menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan essay yang kita tulis. Oleh itu, kita perlu memastikan bahawa ayat pendahuluan yang kita gunakan dapat memikat perhatian pembaca dan membuatkan mereka ingin terus membaca keseluruhan essay.

Untuk menggunakan ayat pendahuluan yang berkesan, kita boleh menggunakan strategi yang berbeza seperti memulakan dengan fakta yang menarik, mengemukakan persoalan yang menarik minat, atau memulakan dengan pernyataan yang menggugah perasaan. Misalnya, kita boleh memulakan dengan pernyataan “Did you know that English is the third most spoken language in the world?” atau “Have you ever wondered why English is considered as the global language?”.

Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan ayat peralihan untuk menyambungkan ayat pendahuluan dengan isi kandungan essay yang kita tulis. Contohnya, kita boleh menggunakan ayat seperti “Furthermore, it is important to understand…” atau “Moreover, by studying the English language, we can…”.

Kita juga perlu memastikan bahawa ayat pendahuluan yang kita gunakan berkaitan dengan topik atau tajuk essay yang kita tulis. Jadi, apabila kita menulis ayat pendahuluan dalam essay Bahasa Inggeris, kita perlu memastikan bahawa ayat pendahuluan kita dapat menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan essay, menggunakan ayat peralihan untuk menyambungkan ayat pendahuluan dengan isi kandungan essay, dan berkaitan dengan tajuk atau topik yang kita tulis.

Baca juga: Kata Sendi Nama

Membuat tajuk yang menarik

Tajuk merupakan unsur penting dalam penulisan esei Bahasa Inggeris. Dengan tajuk yang menarik, pembaca akan tertarik untuk membaca keseluruhan essay yang ditulis. Oleh itu, dalam bahagian ini, saya akan huraikan dengan lebih terperinci tentang cara membuat tajuk yang menarik bagi essay BI.

Pertama sekali, tajuk yang menarik mestilah memberi gambaran yang jelas tentang isi kandungan essay tersebut. Tajuk yang terlalu umum atau tidak relevan dengan isi kandungan essay akan menjejaskan minat pembaca untuk membaca keseluruhan essay. Oleh itu, pastikan tajuk yang dipilih adalah tepat dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan.

Tajuk yang menarik juga mestilah bersifat kreatif dan unik. Gunakan perkataan atau frasa yang menarik perhatian pembaca. Contohnya, gunakan tajuk seperti “The Art of Writing a Compelling English Essay” atau “Unlocking the Secrets to a High-Scoring English Essay”. Dengan menggunakan tajuk yang kreatif, pembaca akan terus membaca essay anda dan teruja untuk mengetahui isi kandungannya.

Jangan lupa untuk pastikan pembaca sasaran anda semasa memilih tajuk. Jika essay anda ditulis untuk penilai seperti profesor atau pensyarah, pastikan tajuk yang dipilih mempunyai elemen yang lebih formal. Sebaliknya, jika essay anda ditulis untuk pembaca umum, gunakan tajuk yang lebih santai dan mudah difahami.

Selain itu, gunakan teknik seperti memasukkan unsur kejutan atau tajuk yang mengandungi pertanyaan. Contohnya, “Are You Making These Common Mistakes in Your English Essay?” atau “The One Technique You Need to Ace Your English Essay”. Dengan teknik ini, pembaca akan tertarik untuk mengetahui apa yang akan diutarakan dalam essay anda.

Tajuk yang menarik adalah kunci untuk menarik minat pembaca untuk membaca keseluruhan essay anda. Pastikan tajuk yang dipilih adalah relevan dengan isi kandungan essay, bersifat kreatif dan unik, pastikan pembaca sasaran anda, dan menggunakan teknik-teknik yang dapat menarik perhatian pembaca. Dengan menggunakan cara ini, saya yakin anda dapat mencipta tajuk yang menarik dan memikat pembaca untuk membaca essay BI anda.

Menggunakan ayat yang mudah difahami

Ayat yang mudah difahami adalah faktor penting dalam cara buat essay BI yang menarik. Pembaca harus dapat memahami apa yang ditulis dengan mudah tanpa terlalu banyak menghadapi ayat yang kompleks atau sukar difahami. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu anda menggunakan ayat yang mudah difahami dalam penulisan essay Bahasa Inggeris:

Pertama, pastikan anda menggunakan kata-kata yang mudah difahami oleh pembaca. Hindari penggunaan kata-kata yang sukar atau teknikal yang mungkin tidak dikenali oleh pembaca yang bukan pakar dalam bidang tersebut.

Kedua, gunakan ayat yang ringkas dan jelas. Hindari menggunakan ayat yang panjang dan berbelit-belit yang mungkin menyebabkan pembaca kehilangan fokus.

Ketiga, jangan gunakan terlalu banyak kata-kata yang sukar difahami. Sebaliknya, cuba gunakan kata-kata yang mudah difahami dan sesuai dengan tema atau topik yang dibincangkan.

Keempat, pastikan penggunaan tatabahasa yang betul. Penggunaan tatabahasa yang betul dapat membantu memperjelas makna ayat dan membuat essay lebih mudah difahami.

Kelima, gunakan perkataan peralihan untuk menghubungkan ayat yang berlainan. Ini dapat membantu membuat penulisan anda lebih mudah dibaca dan difahami.

Dalam penulisan essay Bahasa Inggeris yang menarik, penggunaan ayat yang mudah difahami adalah sangat penting. Ini dapat membantu memastikan pembaca memahami apa yang anda tulis dengan mudah. Oleh itu, pastikan anda menggunakan kata-kata yang mudah difahami, ayat yang ringkas dan jelas, penggunaan tatabahasa yang betul, dan perkataan peralihan yang sesuai dalam penulisan anda.

Baca juga: Suku Kata Terbuka

Menggunakan ayat yang bervariasi

Cara buat essay BI anda lebih menarik, kita perlu menggunakan ayat yang bervariasi. Hal ini adalah penting kerana ayat yang sama berulang-ulang boleh menimbulkan rasa bosan dan mengurangkan minat pembaca untuk terus membaca.

Salah satu cara untuk menggunakan ayat yang bervariasi adalah dengan menggunakan ayat pasif dan ayat aktif secara bergantian. Ayat pasif boleh memberikan kesan dramatik dan menonjolkan objek atau tindakan yang dilakukan ke atas subjek, manakala ayat aktif membolehkan pembaca merasai keterlibatan dengan subjek yang digambarkan.

Selain itu, penggunaan ayat pendek dan panjang juga boleh menambahkan variasi dalam penulisan essay. Ayat pendek biasanya memberikan kesan pantas dan tegas, manakala ayat panjang boleh menunjukkan perincian dan memberi lebih banyak maklumat.

Kita juga boleh menggunakan ayat berbeza dalam struktur atau bentuk ayat. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan ayat perintah, soalan retorik, atau ayat berisi.

Namun, kita perlu mengingati bahawa penggunaan ayat yang bervariasi perlu disesuaikan dengan konteks dan jenis essay yang ditulis. Terlalu banyak variasi dalam penulisan juga boleh menimbulkan rasa keliru dan mengurangkan kejelasan maklumat.

Oleh itu, adalah penting bagi penulis essay Bahasa Inggeris untuk menguasai penggunaan ayat yang bervariasi dengan baik dan menggunakannya secara bijak bagi menjadikan essay yang ditulis lebih menarik dan memikat pemeriksa.

Penggunaan ayat yang bervariasi dapat meningkatkan kualiti dan daya tarikan essay Bahasa Inggeris yang kita hasilkan. Walau bagaimanapun, penggunaannya perlu disesuaikan dengan konteks dan jenis essay yang ditulis agar memberikan kesan yang positif. Jangan lupa, teruslah berlatih dalam menulis essay dan berusaha untuk meningkatkan kemahiran menulis anda.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, belajar cara buat essay BI yang menarik dan memikat pemeriksa bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Walaupun begitu, ia memerlukan usaha dan latihan yang berterusan untuk memperbaiki kemahiran menulis anda. Dengan adanya panduan dan tips yang saya berikan di dalam artikel ini, saya yakin anda semua dapat menghasilkan essay yang lebih menarik dan memikat pemeriksa.

Pertama-tama, pastikan anda membaca dan memahami soalan dengan teliti. Kemudian, buatlah mind map atau kerangka karangan untuk membantu anda dalam menulis essay. Pastikan pengenalan anda menarik perhatian pembaca dan menjalin paragraf secara padu dan logik. Berikan contoh yang berkaitan dan tulislah kesimpulan yang kukuh dan padat.

Selain daripada itu, tips tambahan seperti menggunakan ayat pendahuluan yang berkesan dan membuat tajuk yang menarik juga boleh membantu menarik minat pemeriksa. Pastikan ayat anda mudah difahami dan bervariasi.

Akhir sekali, saya ingin menekankan bahawa latihan dan usaha adalah kunci kepada kejayaan dalam menulis essay Bahasa Inggeris yang menarik. Terus berusaha dan jangan berputus asa dalam meningkatkan kemahiran menulis anda. Semoga panduan ini bermanfaat dan membantu anda dalam menulis essay BI yang menarik dan memikat pemeriksa. Selamat mencuba!

Leave a Comment