Surat aku janji jualan tanah

Surat aku janji jualan tanah – Adakah anda sedang mencari cara betul membuat Surat aku janji jualan tanah? Baiklah, dalam artikel ini saya lampirkan contoh surat aku janji jual beli untuk tanah dan banggunan. Surat aku janji ini mungkin kelihatan sedikit berbeza untuk setiap negeri terutamanya dari segi olahan ayat surat itu sendiri. Cuma di sini saya ingin kongsikan kepada anda bagaimana rupa surat tersebut serta isi kandungannya. Anda juga boleh memuat turun contoh surat ini menerusi pautan yang saya sertakan sekali di bahagian bawah artikel.

Ataupun anda boleh baca salinan di bawah dan semak kemudian copy ke fail Microsoft Word atau skrol tetikus ke bahagian bawah artikel ini untuk muat turun pantas fail melalui pautan khas yang telah saya letakkan.


Surat aku janji jualan tanah

“JADUAL G
AKTA PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN) 1966
PERATURAN-PERATURAN PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN) 1989
(Subperaturan 11(1))
PERJANJIAN JUAL DAN BELI (TANAH DAN BANGUNAN)
SUATU PERJANJIAN diperbuat pada ………….. haribulan ……………………….. ANTARA
suatu syarikat yang diperbadankan di ………………………………………………………………………..
Malaysia dan dilesen dengan sewajarnya di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan
Pelesenan) 1966 (No. Lesen …………………………………………….) yang pejabat berdaftarnya di
kemudian daripada ini disebut “Penjual”) sebagai *satu pihak/pihak pertama) ………………..
DENGAN ……………………………………………………………………………………………………………….
No. K.P.P.N. …………………………………………………………………………………………………..
beralamat di…………………………………………………………………………………………………………………
(kemudian daripada ini disebut “Pembeli”) sebagai *pihak yang satu lagi/pihak kedua
DAN ………………………………………………………………………………………………………………………
No. K.P.P.N. ………………………………… beralamat di …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(kemudian daripada ini disebut “Tuan punya”) sebagai pihak ketiga.
Mukadimah
BAHAWASANYA *Tuan punya/Penjual adalah tuan punya berdaftar dan benefisial
keseluruhan tanah *pegangan bebas/pajakan selama ………… tahun yang tamat pada
yang dipegang di bawah ……………………. (perihal hakmilik) dan No. Hakmilik ………………
No. Lot/No. P.T. …………. Seksyen ………………………… dalam* ……………..
*Pekan/Kampung/Mukim ……………………. Daerah …………………………. Negeri
dengan keluasan lebih kurang ……………………. hektar/meter persegi ………………………..
(kemudian daripada ini disebut “Tanah tersebut”)* dan telah memberi Penjual hak mutlak
untuk memajukan Tanah tersebut sebagai sebuah pemajuan perumahan dan untuk menjual
Tanah tersebut;
*DAN BAHAWASANYA Tuan punya dengan ini bersetuju dengan penjualan Tanah
tersebut bagi maksud Perjanjian ini;
DAN BAHAWASANYA Tanah tersebut digadaikan kepada ………………….. yang pejabat
berdaftarnya adalah di ………………………………………………………. sebagai jaminan bagi
pinjaman yang diberi kepada Penjual;
DAN BAHAWASANYA Penjual, dengan kos dan perbelanjaannya sendiri, telah
mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Yang Berkenaan bagi memecah bahagian Tanah tersebut
kepada lot-lot bangunan mengikut Pelan Susun Atur yang diluluskan dan satu salinannya
dikepilkan sebagai Jadual Pertama (kemudian daripada ini disebut “Pelan Susun Atur”) dan
dokumen-dokumen hakmilik berasingan *telah sejak itu/belum lagi dikeluarkan oleh Pihak
Berkuasa Yang Berkenaan;
DAN BAHAWASANYA Penjual, dengan kos dan perbelanjaannya sendiri, telah
mendapat kelulusan pelan-pelan bangunan (kemudian daripada ini disebut “Pelan Bangunan”)
daripada Pihak Berkuasa Yang Berkenaan, dan satu salinannya dikepilkan sebagai Jadual
Kedua; DAN BAHAWASANYA Penjual sedang memajukan Tanah tersebut sebagai sebuah
pemajuan perumahan yang dikenali sebagai ………………………………..
Fasa ……………………………. (No. Permit Iklan* ………………………………………………………………….
dan Jualan ……………………….);
DAN BAHAWASANYA Penjual telah bersetuju untuk menjual dan Pembeli telah
bersetuju untuk membeli semua keping tanah itu berserta pemilikan kosong yang dikenali
sebagai *No. Plot/Lot ………………… dan yang lebih khusus ditandakan dan berlorek
MERAH dalam Pelan Susun Atur seluas lebih kurang ……….. meter persegi keluasannya
(kemudian daripada ini disebut “Lot tersebut”) BERSAMA dengan satu
………………………………….. yang akan didirikan di atasnya (kemudian daripada ini
disebut “Bangunan tersebut”) yang diperihalkan dalam pelan Penjual sebagai Jenis
………………………. sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kedua (Lot dan
Bangunan tersebut kemudian daripada ini semua sekali disebut “Harta tersebut”), tertakluk
kepada terma dan syarat yang terkandung kemudian daripada ini;
MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut:
Harta bebas daripada sekatan pertanian, perindustrian dan bangunan
1. Penjual dengan ini bersetuju menjual dan Pembeli bersetuju membeli Harta tersebut
bebas daripada apa-apa syarat pertanian atau perindustrian sama ada ternyata atau tersirat dan
apa-apa sekatan terhadap pembinaan rumah tempat tinggal di atasnya dan segala bebanan
selain yang dikenakan oleh peruntukanperuntukan dalam Perjanjian ini/yang sedia ada pada
tarikh Perjanjian ini (jika ada) dan apa-apa syarat sama ada ternyata atau tersirat yang
menyentuh hakmilik Harta tersebut.
Harta bebas daripada bebanan sebelum Pembeli mengambil pemilikan kosong
Bangunan tersebut
2. (1) *Tuan punya dan Penjual tidak boleh mengenakan apa-apa bebanan ke atas Tanah
tersebut sebaik selepas dan pada bila-bila masa selepas tarikh Perjanjian ini ditandatangani
tanpa mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Pembeli dan *Tuan punya dan Penjual
dengan ini mengaku janji bahawa Harta tersebut adalah bebas daripada apa-apa bebanan
sebaik sebelum Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut.
(2) Pembeli hendaklah memberikan kelulusan kepada *Tuan punya dan Penjual untuk
mengenakan bebanan ke atas Tanah tersebut bagi maksud mendapatkan kemudahan kredit
daripada mana-mana bank dan/atau institusi kewangan hanya sekiranya Pembeli telah
menerima pengesahan secara bertulis
daripada bank dan/atau institusi kewangan yang berkenaan yang menolak hak dan
kepentingan mereka ke atas Harta tersebut dan mengaku janji untuk mengecualikan Harta
tersebut daripada apa-apa prosiding halang tebus yang boleh diambil oleh bank dan/atau
institusi kewangan itu terhadap *Tuan punya dan Penjual dan/atau Tanah tersebut.
(3) Dalam hal Tanah tersebut dikenakan bebanan oleh *Tuan punya/Penjual kepada
mana-mana bank dan/atau institusi kewangan, *Tuan punya/Penjual hendaklah sebaik selepas
tarikh Perjanjian ini menghantar atau menyebabkan supaya dihantar kepada Pembeli dan/atau
Pembiaya (sebagaimana yang ditakrifkan kemudian daripada ini) satu salinan penyata
penebusan dan surat aku janji yang dikeluarkan oleh bank dan/atau institusi kewangan itu
berkenaan dengan Lot tersebut dan hendaklah memberi kuasa kepada Pembeli untuk
membayar apa-apa bahagian daripada harga beli atau Pembiaya melepaskan apa-apa bahagian
daripada Pinjaman itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang hendaklah sama
jumlahnya dengan jumlah penebusan yang kena dibayar berkenaan dengan Lot tersebut terus kepada bank dan/atau institusi kewangan itu dan selepas itu baki harga beli atau baki
Pinjaman kepada Penjual dengan syarat semua pembayaran dan pelepasan itu dibuat secara
berterusan mengikut masa dan cara yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga.
Harga beli
3. Harga beli Harta tersebut ialah Ringgit Malaysia …………………………..………..…..
(RM …………………..) sahaja dan hendaklah dibayar mengikut cara yang diperuntukkan
kemudian daripada ini.
Jadual pembayaran
4. (1) Harga beli hendaklah dibayar oleh Pembeli kepada Penjual secara ansuran dan pada
masa dan mengikut cara yang diperuntukkan dalam Jadual Ketiga. Penjual tidak diwajibkan
untuk memulakan atau menyempurnakan kerja-kerja mengikut susunan yang disebut dalam
Jadual Ketiga dan Pembeli hendaklah membayar ansuran mengikut peringkat kerja yang
disiapkan oleh Penjual dengan syarat apa-apa kerosakan kepada kerja-kerja yang telah siap
yang disebabkan oleh kerja-kerja peringkat yang kemudian itu hendaklah diperbaiki dan
diperbetulkan oleh Penjual dengan kos dan perbelanjaannya sendiri sebelum Pembeli
mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut.
(2) Tiap-tiap notis yang disebut dalam Jadual Ketiga yang meminta bayaran hendaklah
disokong oleh suatu perakuan yang ditandatangani oleh arkitek atau jurutera Penjual yang
bertanggungjawab bagi pemajuan perumahan itu dan tiap-tiap perakuan yang ditandatangani
sedemikian hendaklah menjadi bukti akan hakikat bahawa kerja yang disebut dalam perakuan
itu telah siap.
Pinjaman
5. (1) Sekiranya Pembeli berhasrat memperoleh pinjaman bagi membiayai pembayaran
harga beli Harta tersebut, maka Pembeli hendaklah, dalam tempoh empat belas (14) hari
selepas penerimaan satu salinan Perjanjian yang telah disetemkan, membuat permohonan
bertulis bagi pinjaman tersebut kepada Penjual yang akan sedaya upayanya berusaha untuk
mendapatkan pinjaman (kemudian daripada ini disebut “Pinjaman tersebut”) bagi Pembeli
daripada bank, syarikat kewangan, persatuan pembinaan atau institusi kewangan (kemudian
daripada ini dipanggil “Pembiaya”) dan jika Pinjaman tersebut diperoleh maka Pembeli
hendaklah, dalam tempoh yang munasabah, menyempurnakan semua borang dan dokumen
yang perlu dan membayar semua fi, kos guaman dan duti setem yang berkenaan dengannya.
(2) Pembeli hendaklah menggunakan kesemua Pinjaman tersebut untuk membayar harga
beli Harta tersebut pada masa dan mengikut cara yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga.
(3) Jika Pembeli gagal untuk mendapatkan Pinjaman tersebut disebabkan
ketidakupayaannya dari segi pendapatan dan telah mengemukakan bukti ketidakupayaannya
kepada Penjual, maka Pembeli adalah bertanggungan untuk membayar kepada Penjual satu
peratus (1%) sahaja daripada harga beli dan Perjanjian ini hendaklah selepas itu ditamatkan.
Dalam keadaan sedemikian, Penjual hendaklah, dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari
tarikh penamatan itu, memulangkan kepada Pembeli baki apa-apa amaun yang telah dibayar
oleh Pembeli.
(4) Tertakluk kepada subfasal (3), jika Pembeli gagal menyetujui terima Pinjaman
tersebut atau ingkar mematuhi kehendak-kehendak yang perlu bagi membuat permohonan
atau hilang kelayakan yang mengakibatkan Pinjaman tersebut ditarik balik oleh Pembiaya,
mengikut mana-mana yang berkenaan, maka Pembeli adalah bertanggungan membayar kepada Penjual kesemua harga beli atau mana-mana bahagiannya yang pada masa itu masih
belum dijelaskan.
(5) Sekiranya Penjual tidak berjaya memperoleh apa-apa pinjaman untuk Pembeli, maka
Penjual hendaklah, dalam tempoh empat belas (14) hari selepas penerimaan pemberitahuan
penolakan pinjaman itu, memberitahu Pembeli akan penolakan itu dan Penjual tidaklah
dengan apa jua cara bertanggungan kepada Pembeli atas apa-apa kerugian, ganti rugi, kos
atau perbelanjaan yang timbul atau dilakukan secara apa jua pun dan kegagalan untuk
memperoleh pinjaman itu tidaklah boleh dijadikan alasan bagi apa-apa kelewatan dalam
membayar atau tidak membayar pada tarikh genap masa bayaran mana-mana ansuran harga
beli yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga.
(6) Sekiranya dikehendaki oleh Pembiaya dan atas penerimaan oleh Penjual suatu aku
janji tidak bersyarat daripada Pembiaya untuk membayar jumlah pinjaman menurut cara yang
diperuntukkan dalam Jadual Ketiga, Penjual hendaklah menghantar kepada Pembiaya suatu
aku janji untuk memulangkan wang pinjaman itu sekiranya Memorandum Pindah Milik untuk
Harta tersebut tidak dapat didaftarkan yang memihak kepada Pembeli atas apa-apa alasan
yang bukan disebabkan oleh Pembeli.
Pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan atau Negeri atau pihak berkuasa berkanun
6. (1) Sekiranya Pembeli berhasrat memperoleh pinjaman daripada Kerajaan Malaysia atau
mana-mana Kerajaan Negeri di Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa berkanun yang
memberi kemudahan-kemudahan pinjaman, maka Pembeli hendaklah, dalam tempoh empat
belas (14) hari selepas penerimaan satu salinan Perjanjian yang disetemkan, memberitahu
Penjual secara bertulis mengenainya dan Pembeli hendaklah melakukan segala tindakan dan
perkara yang perlu bagi mendapatkan pinjaman itu.
(2) Sekiranya Pembeli gagal memperoleh pinjaman itu kerana apa-apa sebab sekalipun,
maka Pembeli adalah bertanggungan untuk membayar kepada Penjual kesemua harga beli
atau mana-mana bahagiannya yang pada masa itu masih belum dijelaskan.
Hak Pembeli untuk memulakan dan mengekalkan tindakan
7. Pembeli adalah berhak atas kehendaknya sendiri untuk menjalankan, memulakan,
membawa dan mengekalkan atas namanya sendiri apa-apa tindakan, saman atau prosiding
dalam mana-mana mahkamah atau tribunal terhadap *Tuan punya dan/atau Penjual atau
mana-mana orang lain berkenaan dengan apa-apa perkara yang timbul daripada Perjanjian ini
dengan syarat bahawa Pembiaya Pembeli di bawah suatu surat ikatan penyerahhakan mutlak
diberitahu secara bertulis sama ada sebelum atau dalam tempoh empat belas (14) hari selepas
tindakan, saman atau prosiding terhadap *Tuan punya dan/atau Penjual atau mana-mana
orang lain itu telah difailkan di hadapan mana-mana mahkamah atau tribunal.
Masa merupakan intipati kontrak
8. Masa hendaklah menjadi intipati kontrak berhubungan dengan segala peruntukan dalam
Perjanjian ini.
Faedah ke atas pembayaran lewat
9. (1) Tanpa menjejaskan hak Penjual di bawah fasal 10 Perjanjian ini, sekiranya manamana ansuran yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga masih tidak dibayar oleh Pembeli apabila
tamat tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja, maka faedah yang dikenakan ke atas ansuran
yang tidak berbayar itu hendaklah bermula dengan sebaik selepas itu dan hendaklah dibayar
oleh Pembeli dan faedah itu dikira dari hari ke hari pada kadar sepuluh peratus (10%) setahun. (2) Penjual tidak berhak untuk mengenakan faedah terhadap pembayaran lewat berkenaan
dengan mana-mana ansuran sekiranya kelewatan dalam pembayaran ansuran sedemikian
disebabkan oleh mana-mana satu atau lebih yang berikut:
(a) notis tuntutan kemajuan yang berkenaan yang disebut dalam Jadual Ketiga yang
diberikan oleh Penjual kepada Pembeli dan/atau Pembiaya tidak lengkap atau
tidak mematuhi kehendak subfasal 4(2);
(b) dalam keadaan Tanah tersebut dikenakan bebanan kepada mana-mana bank
dan/atau institusi kewangan oleh Penjual, bank dan/atau institusi kewangan itu
lewat atau gagal untuk mengeluarkan penyata penebusan dan surat aku janji
berkenaan dengan Lot tersebut kepada Pembeli atau Pembiaya;
(c) dalam keadaan Tanah tersebut dikenakan bebanan kepada mana-mana bank
dan/atau institusi kewangan oleh Penjual, Pembiaya enggan untuk melepaskan
bahagian yang berkenaan daripada Pinjaman tersebut yang sama dengan
pembayaran kemajuan dengan alasan pembayaran kemajuan itu tidak mencukupi
untuk menyelesaikan sepenuhnya jumlah penebusan yang kena dibayar
berkenaan dengan Lot tersebut; atau
(d) dalam keadaan dokumen hakmilik berasingan Lot tersebut telah dikeluarkan pada
tarikh Perjanjian ini dan Pembeli telah memperoleh suatu pinjaman daripada
Pembiaya, Penjual lewat atau gagal menyempurnakan Memorandum Pindah
Milik yang sah dan boleh didaftar bagi Harta tersebut kepada Pembeli.
Keingkaran oleh Pembeli dan penamatan Perjanjian
10. (1) Sekiranya Pembeli—
(a) tertakluk kepada subfasal (3), gagal membayar mana-mana ansuran yang kena
dibayar di bawah subfasal 4(1) mengikut Jadual Ketiga atau mana-mana
bahagiannya dan apa-apa faedah yang kena dibayar di bawah fasal 9 bagi apaapa tempoh yang melebihi dua puluh lapan (28) hari selepas tarikh genap masa
ansuran atau faedah itu;
(b) tertakluk kepada subfasal (3), gagal membayar apa-apa jumlah wang yang kena
dibayar di bawah Perjanjian ini bagi apa-apa tempoh yang melebihi dua puluh
lapan (28) hari selepas tarikh genap masa jumlah wang itu;
(c) melakukan apa-apa pelanggaran atau gagal melaksanakan atau mematuhi manamana terma atau waad yang material yang terkandung dalam Perjanjian ini; atau
(d) sebelum pembayaran sepenuhnya harga beli Harta tersebut, melakukan perbuatan
kebankrapan atau membuat apa-apa perundingan atau perkiraan dengan
pemiutang-pemiutangnya atau, sebagai satu syarikat, membuat penyelesaian
secara paksa atau sukarela,
maka Penjual boleh, tertakluk kepada subfasal (2), membatalkan penjualan Harta tersebut dan
dengan serta-merta menamatkan Perjanjian ini dan dalam keadaan sedemikian—
(i) Penjual berhak menguruskan atau selainnya melupuskan Harta tersebut mengikut apa-apa
cara yang difikirkan patut oleh Penjual seolah-oleh Perjanjian ini telah tidak dibuat; (ii) ansuran yang dahulunya telah pun dibayar oleh Pembeli kepada Penjual, yang tidak
termasuk apa-apa faedah yang telah dibayar, hendaklah diuruskan dan dilupuskan seperti
yang berikut:
(a) pertamanya, semua faedah yang dikira mengikut fasal 9 yang terhutang dan belum dibayar
hendaklah dibayar kepada Penjual;
(b) keduanya, sejumlah wang bersamaan sepuluh peratus (10%) daripada harga beli
hendaklah dilucuthakkan kepada Penjual; dan
(c) akhir sekali, bakinya hendaklah dipulangkan kepada Pembeli;
(iii) tiada suatu pun pihak kepada Perjanjian ini boleh membuat apa-apa tuntutan tambahan
terhadap pihak yang satu lagi mengenai kos, ganti rugi, pampasan atau selainnya di bawah
Perjanjian ini; dan
(iv) setiap pihak kepada Perjanjian ini hendaklah membayar kos masing-masing dalam
perkara ini.
(2) Apabila berlaku mana-mana keadaan yang dinyatakan dalam perenggan 10(1)(a), (b), (c)
atau (d), Penjual hendaklah memberi kepada Pembeli atau peguam caranya notis secara
bertulis tidak kurang daripada empat belas (14) hari melalui surat Berdaftar A.R. supaya
menganggapkan bahawa Perjanjian ini telah dibatalkan oleh Pembeli dan melainkan jika
sementara itu keingkaran dan/atau pelanggaran itu telah diperbetulkan atau ansuran dan
faedah yang tidak dibayar itu dibayar atau subfasal (3) terpakai, maka Perjanjian ini
hendaklah, selepas tamatnya tempoh notis tersebut, atas pilihan Penjual disifatkan telah
ditamatkan.
(3) Sekiranya Pembeli telah, sebelum tamatnya tempoh empat belas (14) hari notis tersebut,
memperoleh kelulusan Pinjaman itu dan membayar perbezaan harga beli dengan Pinjaman itu
dan menyerahkan surat aku janji daripada Pembiaya untuk melepaskan Pinjaman itu kepada
Penjual, maka Penjual tidaklah boleh membatalkan penjualan harta tersebut dan menamatkan
Perjanjian ini melainkan jika Pembiaya ingkar dalam aku janjinya untuk melepaskan
Pinjaman itu kepada Penjual atau gagal untuk membuat pembayaran pertama Pinjaman
tersebut kepada Penjual dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tamatnya tempoh empat belas
(14) hari notis tersebut.
Dokumen hakmilik berasingan/pindah milik
11. (1) Apabila Perjanjian ini ditandatangani maka *Tuan Punya/Penjual hendaklah, dengan
kos dan perbelanjaannya sendiri dan dengan seberapa cepat yang boleh, memperoleh
pengeluaran dokumen hakmilik berasingan bagi Lot tersebut.
(2) Apabila dokumen hakmilik berasingan dikeluarkan bagi Lot tersebut dan tertakluk kepada
pembayaran harga beli oleh Pembeli kepada Penjual mengikut subfasal 4(1) dan pematuhan
segala terma dan syarat yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini, maka Penjual hendaklah,
dalam tempoh dua puluh satu (21) hari, menyempurnakan atau menyebabkan Tuan punya
menyempurnakan Memorandum Pindah Milik yang sah dan boleh didaftar yang memihak
kepada Pembeli dan Penjual dikehendaki menghantar surat cara hakmilik itu bersama-sama
dokumen hakmilik berasingan kepada Pembeli.
Kedudukan dan keluasan Lot
12. (1) Kedudukan Lot tersebut berbanding dengan lot-lot lain yang ditunjukkan dalam Pelan
Susun Atur dalam Jadual Pertama dan ukuran, sempadan dan/atau keluasan Lot tersebut sebagaimana yang diberikan dalam Perjanjian ini adalah dipercayai tetapi tidak dijamin betul
dan jika ukuran, sempadan dan keluasan Lot tersebut yang ditunjukkan dalam Pelan Susun
Atur itu berbeza dengan ukuran, sempadan, dan/atau keluasannya sebagaimana yang
ditunjukkan dalam dokumen hakmilik tetap apabila dikeluarkan, maka harga beli Lot tersebut
yang dikira pada kadar Ringgit Malaysia …………………………………………………………………………
(RM ……………….…..) sahaja bagi satu meter persegi hendaklah diselaraskan sewajarnya.
(2) Penjual hanya boleh menuntut daripada Pembeli apa-apa bayaran akibat daripada
penyelarasan itu sehingga jumlah maksimum yang sama dengan nilai dua peratus (2%)
daripada jumlah keluasan Lot tersebut sebagaimana yang ditunjukkan dalam dokumen
hakmilik tetap.
(3) Apa-apa bayaran hasil daripada penyelarasan itu dan yang dikehendaki supaya dibayar
oleh Penjual atau Pembeli, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah dibayar dalam
tempoh empat belas (14) hari dari pengeluaran dokumen hakmilik tetap.
(4) Apabila Pelan Susun Atur pemajuan perumahan, termasuk Lot tersebut, telah diluluskan
oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan tiada apa-apa pengubahan kepada Pelan Susun Atur itu
boleh dibuat atau dilakukan kecuali sebagaimana yang dikehendaki atau diluluskan oleh
Pihak Berkuasa Yang Berkenaan. Pengubahan yang sedemikian tidak akan membatalkan
Perjanjian ini atau menjadi hal perkara apa-apa tuntutan untuk ganti rugi atau pampasan oleh
atau terhadap mana-mana pihak kecuali jika pengubahan kepada Pelan Susun Atur itu
mengakibatkan perubahan kepada keluasan tanah atau kawasan untuk bangunan.
Bahan-bahan dan kemahiran kerja hendaklah menepati perihalan
13. Bangunan tersebut hendaklah dibina mengikut cara kemahiran kerja yang baik mengikut
perihalan yang dinyatakan dalam Jadual Keempat dan mengikut pelan-pelan yang diluluskan
oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan seperti dalam Jadual Kedua, yang perihalan dan pelan
tersebut telah dipersetujui oleh Pembeli, seperti yang diakui oleh Pembeli. Tiada sebarang
perubahan atau lencongan boleh dibuat tanpa izin bertulis daripada Pembeli kecuali
sebagaimana yang dikehendaki oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan. Pembeli tidak
bertanggungan untuk membayar kos perubahan atau lencongan yang demikian dan sekiranya
perubahan atau lencongan yang demikian melibatkan penggantian atau penggunaan bahanbahan yang lebih murah atau peninggalan kerja-kerja yang pada asalnya telah dipersetujui
dilakukan oleh Penjual, maka Pembeli berhak untuk mendapat potongan yang bersamaan
dalam harga beli atau ganti rugi, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Sekatan terhadap pengubahan yang dibuat oleh Pembeli
14. (1) Pembeli tidak boleh melakukan atau menyebabkan supaya dilakukan apa-apa
pengubahan kepada Bangunan tersebut dan perihalan mengenainya atau apa-apa perubahan
atau tambahan kepada Bangunan itu atau memasang atau menyebabkan supaya dipasang apaapa lekapan atau lengkapan pada Bangunan itu yang akan melibatkan pindaan kepada Pelan
Bangunan yang telah diluluskan atau pengemukaan pelan-pelan tambahan tanpa mendapat
izin bertulis terlebih dahulu daripada Penjual sehingga perakuan siap dan pematuhan yang
berkenaan telah dikeluarkan.
(2) Jika Penjual bersetuju melakukan pengubahan atau kerja-kerja tambahan itu bagi
pihak Pembeli maka Penjual hendaklah mengepilkan kepada Perjanjian ini satu senarai
inventori yang mengandungi apa-apa perubahan yang dibenarkan atau butiran tambahan
berserta dengan satu jadual kadar atau bayaran yang telah ditetapkan berkenaan dengannya
dan Pembeli hendaklah membayar kos perubahan atau kerja-kerja tambahan itu dalam tempoh
dua puluh satu (21) hari bekerja dari permintaan bayaran secara bertulis daripada Penjual. # Sekatan terhadap pengubahan kod warna
15. Walau apa pun peruntukan fasal 14, Pembeli tidak boleh menjalankan atau menyebabkan
dijalankan apa-apa pengubahan pada warna dinding luar Bangunan tersebut tanpa mendapat
izin bertulis terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa Yang Berkenaan.
Infrastruktur dan penyenggaraan
16. (1) Penjual hendaklah, dengan kos dan perbelanjaannya sendiri, membina atau
menyebabkan supaya dibina infrastruktur, termasuk jalan, jalan masuk rumah, parit,
pembetung, saluran air dan sistem pembetungan bagi pemajuan perumahan tersebut, mengikut
kehendak-kehendak dan piawaian Pihak Berkuasa Yang Berkenaan. Penjual hendaklah juga
menanggung segala kos dan perbelanjaan yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Yang
Berkenaan berkaitan dengan penyediaan kemudahan-kemudahan dan keselesaan yang
termasuk tetapi tidak terhad kepada lampu jalan. Setelah siap pembinaan infrastruktur tersebut
Penjual hendaklah seboleh-bolehnya berusaha mengikut kemampuannya supaya infrastruktur
tersebut diambil alih dan disenggarakan oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan tetapi sehingga
infrastruktur itu diambil alih Pembeli hendaklah, mulai dari tarikh Pembeli mengambil
pemilikan kosong atau disifatkan telah mengambil pemilikan kosong akan Harta tersebut,
membayar sumbangan dari semasa ke semasa suatu jumlah yang adil dan berpatutan bagi kos
dan perbelanjaan menyenggara, menjaga dan memperbaiki tetapi tidak termasuk kos dan
perbelanjaan bagi menyenggara, menjaga dan memperbaiki kawasankawasan yang dirizab
untuk jalan, kawasan lapang, elektrik, substesen, sistem rawatan pembetungan dan
kemudahan-kemudahan bersama yang lain. Pembahagian bayaran sumbangan yang sesuai
hendaklah dibuat oleh seorang juruukur bahan, arkitek atau jurutera yang dilantik oleh
Penjual atau, dengan kelulusan Pengawal, mana-mana orang lain yang kompeten yang
dilantik oleh Penjual.
(2) Tiap-tiap notis bertulis kepada Pembeli yang menghendaki pembayaran sumbangan
yang sedemikian daripada Penjual hendaklah disokong oleh suatu pernyataan yang
dikeluarkan oleh Penjual yang hendaklah mengandungi suatu senarai dan perihalan
infrastruktur itu, perbelanjaan yang dilakukan dalam menyenggara, menjaga dan memperbaiki
infrastruktur itu dan jumlah sumbangan yang kena dibayar kepada Penjual berkenaan dengan
perkhidmatan itu.
Pembayaran bayaran pasti
17. Pembeli hendaklah bertanggungan membayar segala bayaran pasti termasuk cukai tanah,
kadaran, cukai, taksiran dan bayaran-bayaran lain berkenaan dengan Harta tersebut mulai dari
tarikh dia mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut atau tarikh Harta tersebut
dipindah milik kepada Pembeli, mengikut mana-mana yang terdahulu dan sekiranya dokumen
hakmilik berasingan bagi Lot tersebut masih belum dikeluarkan dan Harta tersebut belum
dipindah milik kepada Pembeli pada tarikh dia mengambil pemilikan kosong itu, Pembeli
hendaklah menanggung rugi Penjual bagi bayaran pasti sedemikian berkenaan dengan Lot
tersebut mengikut kadar luas Lot tersebut berbanding dengan jumlah keluasan kawasan Tanah
tersebut tidak termasuk kawasan yang dirizab untuk jalan, kawasan lapang, elektrik,
substesen, sistem rawatan pembentungan dan kemudahan-kemudahan bersama yang lain dan
hendaklah terus membayarnya mulai dari tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong
Bangunan tersebut sehingga Harta tersebut dipindah milik kepada Pembeli.
Penyenggaraan perkhidmatan
18. (1) Penjual hendaklah mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan termasuk pungutan
sampah, pembersihan parit-parit awam dan pemotongan rumput di rizab jalan, mulai dari
tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut sehingga perkhidmatan itu diambil alih oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan tetapi sehingga perkhidmatan itu diambil
alih, Pembeli hendaklah, dari tarikh dia menerima pemilikan kosong Harta tersebut,
membayar sumbangan dari semasa ke semasa sebahagian yang adil dan berpatutan daripada
kos dan perbelanjaan perkhidmatan tersebut, yang pembahagiannya dibuat oleh juruukur
bahan, arkitek atau jurutera yang dilantik oleh Penjual atau, dengan kelulusan Pengawal,
mana-mana orang lain yang kompeten yang dilantik oleh Penjual.
(2) Pembeli hendaklah membayar pendahuluan sebanyak enam (6) bulan sumbangan itu
pada masa dia mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut dan apa-apa pembayaran
selepas itu hendaklah dibayar secara pendahuluan bulanan. Tiap-tiap notis bertulis kepada
Pembeli yang menghendaki pembayaran yang sedemikian daripada Penjual hendaklah
disokong oleh suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Penjual yang hendaklah mengandungi
suatu senarai dan perihalan perkhidmatan yang diberikan, perbelanjaan yang dilakukan dan
amuan sumbangan yang kena dibayar kepada Penjual berkenaan dengan perkhidmatan itu.
Apabila perkhidmatan itu diambil alih oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan, Penjual
hendaklah, dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas pemberitahuan dikeluarkan oleh
Pihak Berkuasa Yang Berkenaan berhubung pengambilalihan itu, memulangkan kepada
Pembeli baki jumlah sumbangan yang telah dibayar oleh Pembeli setelah ditolak jumlah yang
kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Yang Berkenaan.
Air, elektrik, paip gas, talian telefon
19. (1) Penjual hendaklah, dengan kos dan perbelanjaannya sendiri, memasang atau
menyebabkan supaya dipasang segala sesalur air, elektrik dan pembetungan, paip gas (jika
ada) dan talian serta pengkabelan telefon dalaman bagi keperluan pemajuan perumahan
tersebut dan dengan kos dan perbelanjaannya sendiri mengaku janji untuk memohon
penyambungan pepasangan bekalan air, elektrik, kebersihan dan gas dalaman (jika ada) bagi
Bangunan tersebut kepada sesalur air, elektrik dan pembetungan Pihak Berkuasa Yang
Berkenaan, dan sesalur gas pihak berkuasa yang berkenaan.
(2) Pembeli hendaklah bertanggungan dan membayar, dalam tempoh empat belas (14)
hari dari tarikh penerimaan notis meminta pembayaran daripada Penjual, deposit bagi
pepasangan meter air, elektrik dan gas dan Penjual hendaklah menanggung segala kos lain,
jika ada.
(3) Pembeli boleh memohon perkhidmatan telefon dan hendaklah bertanggungan untuk
dan hendaklah membayar deposit bagi perkhidmatan yang sedemikian.
Pematuhan undang-undang bertulis
20. Penjual hendaklah, berhubungan dengan Bangunan yang hendak dibina itu, mematuhi
peruntukan-peruntukan dan kehendak-kehendak mana-mana undangundang bertulis yang
sedang berkuat kuasa mengenai pemajuan perumahan dan sentiasa menanggung rugi Pembeli
terhadap segala denda, penalti atau kerugian yang dilakukan disebabkan apa-apa pelanggaran
terhadap peruntukan mana-mana undang-undang bertulis.
Undang-undang baru yang menyentuh pemajuan perumahan
21. Pembeli tidak bertanggungan untuk menanggung rugi Penjual sekiranya undang-undang
baru diperkenalkan atau pindaan kepada undang-undang yang ada mengenakan fi, bayaran
atau cukai tambahan kepada Penjual, yang pembayarannya adalah perlu untuk meneruskan
dan menyiapkan pembangunan pemajuan perumahan tersebut atau mana-mana bahagian atau
bahagian-bahagian pemajuan perumahan itu mengikut Pelan Susun Atur, Pelan Bangunan dan perihalan yang disebut dalam Pelan-Pelan itu dan bagi pematuhan dan pelaksanaan
sewajarnya oleh Penjual akan obligasi-obligasi dan liabiliti-liabilitinya di bawah Perjanjian
ini.
Masa untuk penyerahan pemilikan kosong
22. (1) Pemilikan kosong Bangunan tersebut hendaklah diserahkan kepada Pembeli mengikut
cara yang dinyatakan dalam fasal 23 dalam tempoh dua puluh empat (24) bulan kalendar dari
tarikh Perjanjian ini.
(2) Sekiranya Penjual gagal menyerahkan pemilikan kosong Bangunan tersebut mengikut
cara yang dinyatakan dalam fasal 23 dalam tempoh yang dinyatakan dalam subfasal (1),
Penjual adalah bertanggungan membayar kepada Pembeli ganti rugi jumlah tertentu yang
dikira dari hari ke hari pada kadar sepuluh peratus (10%) setahun daripada harga beli dari
tarikh luput penyerahan pemilikan kosong dalam subfasal (1) hingga tarikh Pembeli
mengambil pemilikan
kosong Bangunan tersebut. Ganti rugi jumlah tertentu itu hendaklah dibayar oleh Penjual
kepada Pembeli sebaik sahaja pada tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan
tersebut.
(3) Bagi mengelakkan keraguan, apa-apa kausa tindakan untuk menuntut ganti rugi
jumlah tertentu oleh Pembeli di bawah fasal ini adalah terakru pada tarikh Pembeli
mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut.
Cara penyerahan pemilikan kosong
23. (1) Penjual hendaklah membenarkan Pembeli mengambil pemilikan Harta tersebut atas
sebab yang berikut:
(a) perakuan siap dan pematuhan yang memperakui bahawa Bangunan tersebut
telah dibina dan disiapkan dengan sewajarnya menurut pelanpelan yang
diluluskan dan kehendak-kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan
mana-mana undang-undang kecil yang dibuat di bawahnya dikeluarkan;
(b) bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan ke Bangunan tersebut; dan
(c) Pembeli telah membayar segala wang yang kena dibayar di bawah subfasal 4(1)
mengikut Jadual Ketiga dan segala wang lain yang kena dibayar di bawah
Perjanjian ini dan Pembeli telah melaksanakan dan mematuhi segala terma dan
waad di pihaknya di bawah Perjanjian ini.
(2) Penyerahan pemilikan kosong oleh Penjual hendaklah disokong oleh suatu perakuan
siap dan pematuhan yang memperakui bahawa Bangunan tersebut adalah selamat dan layak
diduduki dan termasuklah penyerahan kunci Bangunan tersebut kepada Pembeli.
(3) Apabila tamat tempoh empat belas (14) hari dari tarikh notis daripada Penjual yang
meminta Pembeli supaya mengambil pemilikan Harta tersebut, sama ada atau tidak Pembeli
sebenarnya memiliki atau menduduki Harta tersebut, Pembeli hendaklah disifatkan telah
mengambil pemilikan kosong.
Penjual hendaklah memperoleh perakuan siap dan pematuhan
24. Penjual hendaklah, dengan kos dan perbelanjaannya sendiri, mematuhi dengan
sewajarnya segala kehendak Pihak Berkuasa Yang Berkenaan yang perlu bagi pengeluaran
perakuan siap dan pematuhan berkenaan dengan Bangunan tersebut. Tempoh liabiliti kecacatan
25. (1) Apa-apa kecacatan, pengecilan atau kekurangan lain pada Bangunan tersebut yang
menjadi ketara kepada Pembeli dalam tempoh dua puluh empat (24) bulan kalendar selepas
tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut dan yang disebabkan oleh
kecacatan kemahiran kerja atau bahan-bahan atau; Bangunan tersebut tidak dibina mengikut
pelan-pelan dan perihalan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kedua dan Keempat
sebagaimana yang diluluskan atau dipinda oleh Pihak Berkuasa Yang Berkenaan, hendaklah
diperbaiki dan diperbetulkan oleh Penjual dengan kos dan perbelanjaannya sendiri dalam
tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh Penjual menerima notis bertulis mengenainya daripada
Pembeli.
(2) Jika kecacatan, pengecilan atau kekurangan-kekurangan lain pada Bangunan itu tidak
diperbetulkan oleh Penjual dalam tempoh tiga puluh (30) hari yang disebut di bawah subfasal
(1), maka Pembeli berhak untuk menjalankan kerja-kerja untuk memperbaiki dan
memperbetulkan kecacatan, pengecilan atau kekurangan-kekurangan lain itu sendiri dan
mendapatkan kembali daripada Penjual kos memperbaiki dan memperbetulkan kecacatan,
pengecilan atau kekurangan-kekurangan lain itu dan Pembeli boleh memotong kos itu
daripada apa-apa wang yang dipegang oleh peguam cara Penjual sebagai pemegang
kepentingan bagi pihak Penjual di bawah butiran 5 Jadual Ketiga dengan syarat Pembeli
hendaklah, pada bila-bila masa selepas tamat tempoh tiga puluh (30) hari tersebut
memberitahu Penjual kos memperbaiki dan memperbetulkan kecacatan, pengecilan atau
kekurangan-kekurangan lain itu sebelum bermulanya kerja-kerja itu dan hendaklah memberi
peluang kepada Penjual untuk menjalankan kerja-kerja itu sendiri dalam tempoh empat belas
(14) hari dari tarikh Pembeli memberitahu Penjual mengenai niatnya untuk menjalankan
kerja-kerja tersebut dan dengan syarat selanjutnya bahawa Pembeli itu hendaklah
menjalankan dan memulakan kerja-kerja tersebut seberapa segera yang boleh dilaksanakan
selepas kegagalan Penjual untuk menjalankan kerja-kerja tersebut dalam tempoh empat belas
(14) hari tersebut. Dalam keadaan yang sedemikian, peguam cara Penjual hendaklah
melepaskan kos yang sedemikian daripada wang pemegang kepentingan yang dipegang oleh
peguam cara Penjual di bawah butiran 5 Jadual Ketiga dalam tempoh empat belas (14) hari
dari penerimaan tuntutan bertulis Pembeli oleh peguam cara Penjual.
(3) Tertakluk kepada subfasal (2), jika Pembeli telah, sebelum tamat tempoh lapan (8)
bulan atau dua puluh empat (24) bulan selepas tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong
Bangunan tersebut seperti yang dinyatakan dalam butiran 5(a) atau butiran 5(b) Jadual Ketiga
masing-masing, yang disampaikan sewajarnya kepada peguam cara Penjual sesalinan notis
bertulis daripada Pembeli kepada Penjual di bawah subfasal (1) untuk memperbaiki
kecacatan, pengecilan atau kekurangan-kekurangan lain pada Bangunan tersebut, peguam
cara Penjual hendaklah sebagai pemegang kepentingan menurut butiran 5(a) dan/atau butiran
5(b) Jadual Ketiga, mengikut mana-mana yang berkenaan, sehingga peguam cara Penjual
telah menerima perakuan yang ditandatangani oleh arkitek yang memperakui bahawa
kecacatan, pengecilan atau kekurangan-kekurangan lain Bangunan tersebut telah dibaiki dan
diperbetulkan oleh Penjual.
Hak-hak bersama Pembeli
26. (1) Penjual mengesahkan bahawa Lot tersebut dan semua lot lain yang ditunjukkan dalam
Pelan Susun Atur dijual bersekali dengan hak dan kebebasan bagi Pembeli, wakil peribadi,
pengganti dalam hakmilik, penerima serah haknya dan pekhidmat-pekhidmatnya, ejen-ejen,
pemegang lesen serta para jemputannya yang bersama-sama dengan Penjual dan semua orang
lain yang mempunyai hak dan kebebasan yang sama untuk menggunakan tanpa atau dengan
kenderaan daripada apa-apa perihalan pada setiap masa dan bagi segala maksud berkaitan
dengan penggunaan dan penikmatan Harta tersebut untuk berulang alik di sepanjang, di atas dan pada semua jalan di pemajuan perumahan tersebut dan untuk mengadakan segala
sambungan yang perlu dan kemudian daripada itu untuk menggunakan dengan cara yang
wajar parit, paip, kabel dan wayar yang dipasang atau dibina oleh Penjual di bawah atau di
atas jalan itu.
(2) Penjual dengan ini mengaku janji bahawa pembeli-pembeli lot dalam pemajuan
perumahan tersebut hendaklah membuat waad yang serupa dan dengan ini mengaku janji
seterusnya untuk memastikan bahawa sekiranya berlaku apa-apa pindah milik Harta tersebut
daripada Pembeli kepada seorang pembeli seterusnya, maka pembeli seterusnya itu hendaklah
mengaku janji untuk terikat dengan waad-waad fasal ini yang akan terus terpakai walaupun
Perjanjian ini telah disempurnakan.
Penyampaian dokumen
27. (1) Apa-apa notis, permintaan atau tuntutan yang dikehendaki supaya disampaikan oleh
mana-mana pihak kepada pihak yang satu lagi di bawah Perjanjian ini hendaklah secara
bertulis dan hendaklah disifatkan sebagai penyampaian yang mencukupi—
(a) sekiranya dihantar oleh pihak itu atau peguam caranya melalui surat pos berdaftar
ke alamat pihak yang satu lagi seperti yang disebut terdahulu daripada ini dan
dalam hal yang sedemikian notis, permintaan atau tuntutan itu hendaklah disifatkan
sebagai telah diterima apabila tamatnya tempoh lima (5) hari dari surat berdaftar
yang sedemikian diposkan; atau
(b) sekiranya diberikan oleh pihak itu atau peguam caranya dengan tangan kepada
pihak yang satu lagi atau peguam caranya.
(2) Apa jua pertukaran alamat oleh mana-mana satu pihak hendaklah diberitahu kepada
pihak yang satu lagi.
Duti setem dan fi pendaftaran
28. Duti setem dan fi pendaftaran bagi Perjanjian ini dan pindah milik seterusnya Harta
tersebut yang disebut dalam subfasal 11(2) hendaklah ditanggung dan dibayar oleh Pembeli
tetapi setiap pihak hendaklah menanggung kos peguam caranya sendiri.
Penyerahhakan
29. Pembeli boleh menyerahhak semua hak, kepentingan dan hakmiliknya dalam dan
mengenai Harta tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Tuan punya atau Penjual, dan
Pembeli hendaklah memberi notis penyerahhakan itu kepada Tuan punya atau Penjual dengan
syarat—
(a) Pembeli telah membayar harga beli dan dengan sewajarnya mematuhi semua terma
dan syarat dan ketetapan di pihak Pembeli yang terkandung dalam Perjanjian ini; atau
(b) sebelum pembayaran penuh harga beli, Penjual dan Pembiaya telah memberi antara
satu dengan lain aku janji yang dikehendaki di bawah subfasal 5(6).
Jadual
30. Jadual Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat kepada Perjanjian ini hendaklah menjadi
sebahagian daripada Perjanjian ini dan hendaklah dibaca, diambil dan dikira sebagai satu
bahagian yang perlu dalam Perjanjian ini. Tafsiran
31. Dalam Perjanjian ini, jika konteksnya menghendaki sedemikian—
(a) “Pihak Berkuasa Yang Berkenaan” ertinya mana-mana pihak berkuasa yang diberi
kuasa di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di
Semenanjung Malaysia untuk meluluskan pecah bahagian tanah, pelan-pelan
bangunan, pengeluaran dokumen hak miliknya dan menguatkuasakan mana-mana
undang-undang lain yang berhubungan dengannya dan termasuklah mana-mana
perbadanan atau agensi persendirian yang dilesenkan oleh Pihak Berkuasa Yang
Berkenaan untuk mengadakan perkhidmatan air, elektrik, telefon, pembetungan dan
perkhidmatan lain yang berkaitan;
(b) “perakuan siap dan pematuhan” ertinya perakuan siap dan pematuhan yang diberikan
dan diluluskan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan mana-mana
undang-undang kecil yang dibuat di bawah Akta itu yang memperakukan bahawa
rumah tempat tinggal itu telah siap dan selamat serta layak untuk diduduki tetapi
tidak termasuk perakuan siap dan pematuhan sebahagian;
(c) “Pengawal” ertinya Pengawal Perumahan yang dilantik di bawah Akta Pemajuan
Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966;
(d) “Pembeli” termasuklah waris, wakil peribadi, pengganti dalam hak miliknya dan
penerima serah haknya dan apabila dua atau lebih orang dimasukkan dalam ungkapan
“Pembeli” liabiliti-liabiliti mereka di bawah Perjanjian ini adalah menjadi bersesama
dan berasingan;
(e) “sedia untuk penyambungan” ertinya punca-punca elektrik serta lekapan dan
lengkapan air telah dipasang oleh Penjual dan telah diuji dan ditauliahkan oleh Pihak
Berkuasa Yang Berkenaan atau ejennya yang diberi kuasa dan bekalan adalah sedia
untuk digunakan dalam unit-unit bangunan individu;
(f) “Penjual” termasuklah pengganti dalam hak miliknya dan penerima serah haknya; dan
(g) perkataan-perkataan yang membawa erti jantina lelaki hendaklah disifatkan dan
diambil untuk meliputi jantina perempuan dan neuter dan bilangan tunggal hendaklah
meliputi bilangan banyak dan sebaliknya.
Orang yang terikat oleh Perjanjian
32. Perjanjian ini hendaklah mengikat pengganti dalam hakmilik dan penerima serah hak
Penjual, waris, wakil peribadi, pengganti dalam hakmilik dan penerima serah hak Pembeli
*dan Tuan Punya.
JADUAL PERTAMA
(Salinan Pelan Susur Atur yang diluluskan dikepilkan)
No. Rujukan Pelan Susur Atur yang diluluskan:
Nama Pihak Berkuasa Yang Berkenaan:
JADUAL KEDUA
(Salinan Pelan Bangunan yang diluluskan dan dikepilkan)
No. Rujukan Pelan Bangunan yang diluluskan: Nama Pihak Berkuasa Yang Berkenaan:
1. Pelan Lantai ……………………………. Dikepilkan
2. Pelan Bahagian ……………………….… Dikepilkan
3. Tampak Depan ………………………….. Dikepilkan
4. Tampak Belakang ………………………. Dikepilkan
*5.. Tampak Sisi ………………………….…. Dikepilkan
JADUAL KETIGA
(Fasal 4)
JADUAL PEMBAYARAN HARGA BELI
Ansuran-ansuran yang kena dibayar % Amaun
1. Sebaik selepas Perjanjian ini ditandatangani 10 RM
2. Dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja selepas
Pembeli menerima notis bertulis daripada Penjual menyatakan
siapnya—
RM
(a) kerja-kerja asas dan landas Bangunan tersebut 10 RM
(b) rangka konkrit bertetulang Bangunan tersebut 15 RM
(c) dinding-dinding Bangunan tersebut berserta rangkarangka
pintu dan tingkap dipasang pada tempatnya
10 RM
(d) bumbung, pendawaian elektrik, saluran paip (tanpa
lengkapan), paip gas (jika ada) dan penyaluran
serta pengkabelan telefon dalaman pada Bangunan
tersebut
10 RM
(e) kerja melepa dalam dan luar Bangunan tersebut
termasuk kemasan dinding
10 RM
(f) kerja pembetungan bagi Bangunan tersebut 5 RM
(g) parit bagi Bangunan tersebut 5 RM
(h) jalan bagi Bangunan tersebut 5 RM
3. Pada tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan
tersebut dengan bekalan air dan elektrik sedia untuk
penyambungan
12.5 RM
4. Pada tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan
tersebut sebagaimana dalam butiran 3 seperti yang berikut:
2.5 RM
(a) jika dokumen hakmilik berasingan Lot tersebut
telah dikeluarkan dan *Tuan punya/Penjual telah
menyempurnakan dan menyampaikan kepada Pembeli
atau peguam cara Pembeli satu Memorandum Pindah
Milik Harta tersebut yang sah dan boleh didaftar
bagi faedah Pembeli bersama dengan dokumen hak
milik keluaran asal Lot tersebut, dibayar terus kepada
Penjual; atau
RMAnsuran-ansuran yang kena dibayar % Amaun
(b) jika dokumen hakmilik berasingan Lot tersebut belum
dikeluarkan untuk dipegang oleh peguam cara Penjual
sebagai pemegang kepentingan bagi pembayaran
kepada Penjual dalam tempoh dua puluh satu (21) hari
bekerja selepas Pembeli atau peguam cara Pembeli
menerima dokumen hak milik keluaran asal Lot
tersebut bersama dengan satu Memorandum Pindah
Milik Harta tersebut yang sah dan boleh didaftar
yang memihak kepada Pembeli yang disempurnakan
oleh *Tuan punya/Penjual
RM
5. Pada tarikh Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan
tersebut sebagaimana dalam butiran 3 dan dipegang oleh
peguam cara Penjual sebagai pemegang kepentingan bagi
pembayaran kepada Penjual seperti yang berikut:
5 RM
(a) dua perpuluhan lima peratus (2.5%) apabila tamat
tempoh lapan (8) bulan selepas tarikh Pembeli
mengambil pemilikan kosong Bangunan tersebut;
dan
(b) dua perpuluhan lima peratus (2.5%) apabila tamat
tempoh dua puluh empat (24) bulan selepas tarikh
Pembeli mengambil pemilikan kosong Bangunan
Tersebut
RM
JUMLAH 100 RM
JADUAL KEEMPAT
(Fasal 13)
PERIHALAN BANGUNAN
(a) Struktur:
(b) Dinding:
(c) Perlindungan atap:
(d) Rangka bumbung:
(e) Siling:
(f) Tingkap:
(g) Pintu:
(h) Barang-barang besi:
(i) Kemasan dinding:
(j) Kemasan lantai:
(k) Lengkapan kebersihan dan pertukangan paip:
(l) Pepasangan elektrik:
(m) Pemasangan penyaluran serta pengkabelan telefon dalaman:
*(n) Pagar: *(o) Tanah rumput:
*(p) Paip gas:
Nota: Penjual hendaklah atas kos dan perbelanjaannya sendiri memasang dan membina kesemua
butiran yang disenaraikan di atas mengikut perihalan yang dinyatakan kecuali butiran yang
ditandakan dengan * yang boleh dipotong jika tidak berkenaan.
PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah
menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun mula-mula bertulis di atas.
Ditandatangani oleh :…………………………..
..…………………………………………………
untuk dan bagi pihak Penjual yang namanya
tersebut di atas di hadapan:
..…………………………………………………
No. KPPN : …………………………………….
Ditandatangani oleh Pembeli yang namanya
tersebut di atas di hadapan:
..…………………………………………………
No. KPPN : …………………………………….
Ditandatangani oleh Tuan punya yang
namanya tersebut di atas di hadapan:
..…………………………………………………
No. KPPN : …………………………………….
* Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
# Ini terpakai hanya bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya seperti yang diperihalkan dalam seksyen 10 Akta
Perbadanan Putrajaya 1995.”.

Pautan download dan muat turun pantas: Lampiran/JadualLeave a Comment